Dosen Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al Syakhsiyyah)

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo
Nomor : B-1784/Un.10.1/D/PP.00.9/6/2017
Tanggal : 2 Juni 2017

DOSEN PRODI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)

[one_third]No.                      Nama [/one_third][one_sixth]             NIP[/one_sixth][one_sixth]Pangkat/Gololongan[/one_sixth][one_sixth]Jabatan Fungsional[/one_sixth] [one_sixth_last]      Mata Kuliah[/one_sixth_last]

[one_third]1.      Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum [/one_third][one_sixth]19560101 198403 2 001[/one_sixth][one_sixth]Pembina Utama (IV/c)[/one_sixth][one_sixth]Lektor Kepala [/one_sixth] [one_sixth_last]Bahasa Indonesia[/one_sixth_last]

 

[one_third]2.      Drs. H. A. Ghozali, M.S.I [/one_third][one_sixth]19530524 199303 1 001[/one_sixth][one_sixth]Pembina Tk. I (IV/b)[/one_sixth][one_sixth]Lektor Kepala [/one_sixth] [one_sixth_last]Ushul Fiqh[/one_sixth_last]

 

[one_third]3.      Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag [/one_third][one_sixth]19691031 199503 1 002[/one_sixth][one_sixth]Pembina (IV/a)[/one_sixth][one_sixth]Lektor Kepala [/one_sixth] [one_sixth_last]Peradilan Agama[/one_sixth_last]

 

[one_third]4.      Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. [/one_third][one_sixth]19590606 198903 1 002[/one_sixth][one_sixth]Penata Tk. I (III/d)[/one_sixth][one_sixth]Lektor [/one_sixth] [one_sixth_last]Ushul Fiqh[/one_sixth_last]

 

[one_third]5.      Anthin Lathifah, M.Ag [/one_third][one_sixth]19590606 198903 1 002[/one_sixth][one_sixth]Penata Tk. I (III/d)[/one_sixth][one_sixth]Lektor [/one_sixth] [one_sixth_last]Ushul Fiqh[/one_sixth_last]

 

[one_third]6.      Muhammad Shoim, S.Ag., M.H [/one_third][one_sixth]19711101 200604 1 003[/one_sixth][one_sixth]Penata Tk. I (III/d)[/one_sixth][one_sixth]Lektor [/one_sixth] [one_sixth_last]Hukum Perdata[/one_sixth_last]

 

[one_third]7.     Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A [/one_third][one_sixth]19710627 200501 2 003[/one_sixth][one_sixth]Penata (III/c)[/one_sixth][one_sixth]Lektor [/one_sixth] [one_sixth_last]Bahasa Arab Tarjamah[/one_sixth_last]

 

[one_third]8.     Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag [/one_third][one_sixth]19810622 200604 2 022[/one_sixth][one_sixth]Penata (III/c)[/one_sixth][one_sixth]Lektor [/one_sixth] [one_sixth_last]Fiqh[/one_sixth_last]

 

[one_third]9.     Hj. Lathifah Munawaroh, LC., MA [/one_third][one_sixth]19800919 201503 2 001[/one_sixth][one_sixth]Penata Tk. I (III/b)[/one_sixth][one_sixth]Calon Dosen [/one_sixth] [one_sixth_last]Fiqh[/one_sixth_last]

 

[one_third]10.   Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc.,M.S.I [/one_third][one_sixth]-[/one_sixth][one_sixth]-[/one_sixth][one_sixth]Dosen Tetap Non PNS [/one_sixth] [one_sixth_last]Hukum Keluarga[/one_sixth_last]